Om Namo Narayanaya Ashtakshara Mahatyam .

Om Namo Narayanaya Ashtakshara Mahatyam

॥ ॐ नमो नारायणाय अष्टाक्षरमाहात्म्यम् ॥ 

श्रीशुक उवाच 
किं जपन् मुच्यते तात सततं विष्णुतत्परः । 
संसारदुःखात् सर्वेषां हिताय वद मे पितः ॥ १॥
 व्यास उवाच 
अष्टाक्षरं प्रवक्ष्यामि मन्त्राणां मन्त्रमुत्तमम् । 
यं जपन् मुच्यते मर्त्यो जन्मसंसारबन्धनात् ॥ २॥
 हृत्पुण्डरीकमध्यस्थं शङ्खचक्रगदाधरम् । 
एकाग्रमनसा ध्यात्वा विष्णुं कुर्याज्जपं द्विजः ॥ ३॥ 
एकान्ते निर्जनस्थाने विष्णवग्रे वा जलान्तिके । 
जपेदष्टाक्षरं मन्त्रं चित्ते विष्णुं निधाय वै ॥ ४॥ 
अष्टाक्षरस्य मन्त्रस्य ऋषिर्नारायणः स्वयम् ।
 छन्दश्च दैवी गायत्री परमात्मा च देवता ॥ ५॥
 शुक्लवर्णं च ॐकारं नकारं रक्तमुच्यते । 
मोकारं वर्णतः कृष्णं नाकारं रक्तमुच्यते ॥ ६॥
 राकारं कुङ्कुमाभं तु यकारं पीतमुच्यते । 
णाकारमञ्जनाभं तु यकारं बहुवर्णकम् ॥ ७॥ 
ॐ नमो नारायणायेति मन्त्रः सर्वार्थसाधकः । 
भक्तानां जपतां तात स्वर्गमोक्षफलप्रदः । 
वेदानां प्रणवेनैष सिद्धो मन्त्रः सनातनः ॥ ८॥ 
सर्वपापहरः श्रीमान् सर्वमन्त्रेषु चोत्तमः । 
एनमष्टाक्षरं मन्त्रं जपन्नारायणं स्मरेत् ॥ ९॥ 
संध्यावसाने सततं सर्वपापैः प्रमुच्यते ।
 एष एव परो मन्त्र एष एव परं तपः ॥ १०॥
 एष एव परो मोक्ष एष स्वर्ग उदाहृतः ।
 सर्ववेदरहस्येभ्यः सार एष समुद्धॄतः ॥ ११॥ 
विष्णुना वैष्णवानां हि हिताय मनुजां पुरा । 
एवं ज्ञात्वा ततो विप्रो ह्यष्टाक्षरमिमं स्मरेत् ॥ १२॥ 
स्नात्वा शुचिः शुचौ देशे जपेत् पापविशुद्धये । 
जपे दाने च होमे च गमने ध्यानपर्वसु ॥ १३॥ 
जपेन्नारायणं मन्त्रं कर्मपूर्वे परे तथा ।
 जपेत्सहस्रं नियुतं शुचिर्भूत्वा समाहितः ॥ १४॥
 मासि मासि तु द्वादश्यां विष्णुभक्तो द्विजोत्तमः ।
 स्नात्वा शुचिर्जपेद्यस्तु नमो नारायणं शतम् ॥ १५॥
 स गच्छेत् परमं देवं नारायणमनामयम् । 
गन्धपुष्पादिभिर्विष्णुमनेनाराध्य यो जपेत् ॥ १६॥ 
महापातकयुक्तोऽपि मुच्यते नात्र संशयः । 
हृदि कृत्वा हरिं देवं मन्त्रमेनं तु यो जपेत् ॥ १७॥ 
सर्वपापविशुद्धात्मा स गच्छेत् परमां गतिम् ।
 प्रथमेन तु लक्षेण आत्मशुद्धिर्भविष्यति ॥ १८॥ 
द्वितीयेन तु लक्षेण मनुसिद्धिमवाप्नुयात् । 
तृतीयेन तु लक्षेण स्वर्गलोकमवाप्नुयात् ॥ १९॥
 चतुर्थेन तु लक्षेण हरेः सामीप्यमाप्नुयात् । 
पञ्चमेन तु लक्षेण निर्मलं ज्ञानमाप्नुयात् ॥ २०॥ 
तथा षष्ठेन लक्षेण भवेद्विष्णौ स्थिरा मतिः । 
सप्तमेन तु लक्षेण स्वरूपं प्रतिपद्यते ॥ २१॥
 अष्टमेन तु लक्षेण निर्वाणमधिगच्छति । 
स्वस्वधर्मसमायुक्तो जपं कुर्याद् द्विजोत्तमः ॥ २२॥ 
एतत् सिद्धिकरं मन्त्रमष्टाक्षरमतन्द्रितः ।
दुःस्वप्नासुरपैशाचा उरगा ब्रह्मराक्षसाः ॥ २३॥
जापिनं नोपसर्पन्ति चौरक्षुद्राधयस्तथा । 
एकाग्रमनसाव्यग्रो विष्णुभक्तो दृढव्रतः ॥ २४॥ 
जपेन्नारायणं मन्त्रमेतन्मृत्युभयापहम् । 
मन्त्राणां परमो मन्त्रो देवतानां च दैवतम् ॥ २५॥
 गुह्यानां परमं गुह्यमोंकाराद्यक्षराष्टकम् । 
आयुष्यं धनपुत्रांश्च पशून् विद्यां महद्यशः ॥ २६॥ 
धर्मार्थकाममोक्षांश्च लभते च जपन्नरः । 
एतत् सत्यं च धर्म्यं च वेदश्रुतिनिदर्शनात् ॥ २७॥
 एतत् सिद्धिकरं नृणां मन्त्ररूपं न संशयः । 
ऋषयः पितरो देवाः सिद्धास्त्वसुरराक्षसाः ॥ २८॥ 
एतदेव परं जप्त्वा परां सिद्धिमितो गताः । 
ज्ञात्वा यस्त्वात्मनः कालं शास्त्रान्तरविधानतः । 
अन्तकाले जपन्नेति तद्विष्णोः परमं पदम् ॥ २९॥ 
नारायणाय नम इत्ययमेव सत्यं 
संसारघोरविषसंहरणाय मन्त्रः ।
शृण्वन्तु भव्यमतयो मुदितास्त्वरागा 
उच्चैस्तरामुपदिशाम्यहमूर्ध्वबाहुः ॥ ३०॥ 
भूत्वोर्ध्वबाहुरद्याहं सत्यपूर्वं ब्रवीम्यहम् ।
 हे पुत्र शिष्याः शृणुत न मन्त्रोऽष्टाक्षरात्परः ॥ ३१॥
सत्यं सत्यं पुनः सत्यमुत्क्षिप्य भुजमुच्यते ।
वेदाच्छास्त्रं परं नास्ति न देवः केशवात् परः ॥ ३२॥ 
आलोच्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः ।
 इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणः सदा ॥ ३३॥ 
इत्येतत् सकलं प्रोक्तं शिष्याणां तव पुण्यदम् । 
कथाश्च विविधाः प्रोक्ता मया भज जनार्दनम् ॥ ३४॥ 
अष्टाक्षरमिमं मन्त्रं सर्वदुःखविनाशनम् ।
 जप पुत्र महाबुद्धे यदि सिद्धिमभीप्ससि ॥ ३५॥
इदं स्तवं व्यासमुखात्तु निस्सृतं 
संध्यात्रये ये पुरुषाः पठन्ति । 
ते धौतपाण्डुरपटा इव राजहंसाः 
संसारसागरमपेतभयास्तरन्ति ॥ ३६॥ 


इति श्रीनरसिंहपुराणे अष्टाक्षरमाहात्म्यं नाम सप्तदशोऽध्यायः 

Previous Post
Next Post