TarkaSangrahah . तर्कसंग्रहः

TarkaSangrahah . तर्कसंग्रहः

Tarka Sangraha Nyaya Bodhini Padakrtya Hindi Byakhya.