TarkaSangrahah . तर्कसंग्रहः

Tarka Sangraha Nyaya Bodhini Padakrtya Hindi Byakhya. 
Online Sanskrit Books