VyavaharaPradeepah sanskritaswadhyayah Part 2.

VyavaharaPradeepah sanskritaswadhyayah Part 2.

Teatch Yourself samskritam.

संस्कृतस्वाध्यायः

द्वितीया दीक्षा 

व्यवहारप्रदीपः (द्वितीयाे भागः)