Navaratna Vivahapaddhatih Lokopakaratha (नवरत्न विवाह पद्धति )

"Navaratna Vivahapaddhatih Lokopakaratha"

 "नवरत्नविवाहपद्धतिः"