Tantrokta Dev Pooja Rahasya (तन्त्रोक्त देव पूजा रहस्य) PDF

Sarvakarma Anushthan Prakasha 
" Tantrokta Dev Pooja Rahasya "
सर्वकर्म देव पूजा प्रकाश 

तन्त्रोक्त देव पूजा रहस्य