Sanskrit Gadya Lahari Chowkhamba Sanskrit Series

Sanskrit Gadya lahari pdf

(संस्कृत गद्य लहरी)
Source archive.org